4. Sınıf Matematik 13. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 “Alıştırmalar” Cevapları

1. Bir matbaada, 75 248 adet kitap basıldı. Matbaada basılan kitap sayısının kaç basamaklı bir doğal sayı olduğunu belirleyiniz. Doğal sayının okunuşunu yazınız. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: Matbaada basılan kitap sayısı 5 basamaklı bir sayıdır. Doğal sayının okunuşu ise; Yetmişbeşbin ikiyüz kırk sekiz.

2. Kutucuklarda bazı doğal sayılar verilmiştir. Altı basamaklı doğal sayıların bulunduğu kutucukları boyayınız.

Cevap: 986 002, 108 240

3. Engin Bey, beğendiği televizyonu aldı ve satıcıya ödeme yaptı. Yandaki görsele göre Engin Bey’in, satıcıya ödediği paranın kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz. Sayının okunuşunu yazınız. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 4 basamaklı bir sayıdır. Sayının okunuşu; Üçbin ikiyüz elli.

4. Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.

Cevap:
a) Elli bin iki: ….50 002……………………………… b) Üç yüz on üç bin iki yüz dört: …131 204………..
c) Dokuz bin üç yüz kırk iki: .9342……………      ç) Beş yüz bin: …..500 000………………………………
d) Altmış üç bin sekiz yüz elli bir: .63 851……… e) İki bin altı yüz on sekiz: …2618…………………
f) Yirmi yedi bin altmış iki: ..27 062…………….. g) Altı yüz sekiz bin iki yüz bir: …680 201…………..

5. Doğal sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

a) 1386 : Bin üçyüz seksen altı

b) 5603 : Beşbinaltıyüzüç

c) 86 312 : Seksenaltıbin üçyüz oniki

ç) 50 867 : Ellibin sekizyüz altmış yedi

d) 500 269: Beşyüzbin ikiyüz altmış dokuz

e) 128 040: Yüzyirmisekiz bin kırk

Etiketler